Libratus – informacje

libratus_egzaminyOd września 2013 oku nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Polską Szkołą Internetową Libratus. Partnerstwo naszych szkół polega na stworzenie dzieciom warunków do nauki według polskiego systemu oświaty przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz Internetu.

W celu zapoznania się  informacjami dotyczącymi egzaminów klasyfikacyjnych oraz sprawdzianu po klasie szóstej prosimy kliknąć ikonkę.

Nasi nauczyciele prowadzący zajęcia przy użyciu nowoczesnej technologi i Internetu to:

 • Katarzyna Banach – nauczyciel języka polskiego,
 • Karolina Kruk-Urbańska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 

libratus_infoPolskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. W projekcie uczestniczą polskie rodziny z całego świata. Materiały edukacyjne, udostępniane poprzez Internetową Platformę Edukacyjną, zostały przygotowane przez nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym oraz dostosowane do specyfiki tzw. nauczania domowego, w którym Polskie Szkoły Internetowe Libratus pomagają rodzicom w edukacji swojego dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą z dnia 31 sierpnia 2010 roku:

” § 4. Obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki może być spełniany przez dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przez:

 1. uczęszczanie  do  szkoły  działającej  w  systemie oświaty innego kraju;
 2. uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie  Konwencji
  o  Statucie  Szkół  Europejskich, sporządzonej  w  Luksemburgu  dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), zwanej dalej „szkołą europejską”;
 3. spełnianie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8—14 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”; 
 4. uczestniczenie w kształceniu na odległość, prowadzonym przez Zespół, obejmującym realizację ramowego planu nauczania;
 5. uczęszczanie  do  szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, o których mowa w § 1 ust. 1. “

Tryb spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) jest przeznaczony dla rodziców, którzy chcą pełnić rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Zapewnią dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia oraz zobowiążą się do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991. (z późn. zm.) reguluje zasady nauki w trybie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą:

“Art. 16
(…)

 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 2. (uchylony).
 3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny
  1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
  2. do wniosku dołączono:
   1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
   2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia
   3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.
 4. z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 5. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.
 6. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych,
  o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.
 7. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
  1. na wniosek rodziców;
  2. jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit.c;
  3. w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

   

Komentarze są wyłączone.